Admiral Cornelius Cruys Laug 
Fide In Fortidudine Animus Libera 

Laug inspirert av historien om ADMIRAL CORNELIUS CRUYS, og hans meritter i internasjonal tjeneste

 
   Hjem      Vedtekter
Vedtekter.
Admiral Cornelius Cruys Laug.
 
 
§ 1.
Laugets fulle navn er Admiral Cornelius Cruys Laug. Normal benevnelse er Cornelius Cruys Laug eller alternativt benyttes kortformen ACCL.
 
 
§ 2.
Lauget hører til der det har medlemmer, og forøvrig der man utpeker en høvelig Havnesjef som kan forvalte ankerfeste.
 
 
§ 3.
Det er Laugets formål:
 
- å være et møtested for personer som har tjenestegjort i internasjonale fredsoperasjoner / nødhjelpsarbeid, herunder bistandsarbeid og observatøroppdrag. Videre vil familie og andre betrodde som lauget ønsker velkommen ombord kunne bli tatt opp som medlemmer.
- å være det organisatoriske bindeledd til Havnesjefer ACCL hvor enn de måtte utpekes, og til medlemmer (Poorter ACCL m.v.) uansett hvor de måtte ha gjort strandhugg / landfall.
- å starte, vedlikeholde eller koordinere kontakter til utenlandske vennskapslaug,
- å koordinere øvrige internasjonale oppgaver, som Lauget selv velger.
 
 
§ 4.   
Lauget består av Admiralitetets daglige leder og Skattmester, Admiralitetets kollegium med Viseadmiral som bindeledd til Admiralitetets daglige leder og ACCL Havnesjef, samt en hver Poorter ACCL / laugs brødre (og det gjelder også kvinner) etter samme geografiske definisjon som gitt ovenfor i § 2 og 3.
 
 
§ 5.   
Lauget konstituerer seg selv med Admiralitetets daglige leder og den Skattmester og øvrige foreskrevne verv han utpeker. Valget meddeles Laugets arkiv og Admiralitetets kollegium og Havnesjefer, samt publiseres på ACCL nettsted. Admiralitetets daglige leder og Skattmester skal være innvidde som Poorter ACCL.
 
 
§ 6. 
 Admiralitetets daglige leder opptrer på vegne av Admiralen og i hans stadige fravær. Admiralitetets daglige leder har uinnskrenkede fullmakter / signaturfullmakt, men plikter å styre lauget i Admiralens ånd, med ansvar og respekt for Admiralitetets kollegium og ACCL generalforsamling, og han skal derfor alltid lytte til dem og i det miste anse deres synspunkter / avstemninger som rådgivende.

Admiralitetets daglige leder skal utpeke Viseadmiral, Havnesjefer, Skattmester, og forøvrig bistå Viseadmiralen med å finne frem til de best egnede til Admiralitetets kollegium / ACCL verv.

 
§ 7.
(Skrivende) Skattmester fører laugets regnskap og sørger for at årsregnskapet gjøres tilgjengelig på nett og forelegges til godkjennelse på ACCL generalforsamling. Regnskapsåret er Kalenderåret. Som skrivekyndig tilligger det også Skattmester å benytte sin møterett i Admiralitetets kollegium, og dokumentere en hver beslutning fattet av dette, herunder avslag på søknader om opptak i lauget. Skattmester håndterer arkivverdig informasjon / ivaretar ACCL arkiv, samt sørger for at det blir tatt notat på ACCL generalforsamling, herunder å bistå med papir, penn og blekkhus.
 
 
§ 8.
Admiralitetets kollegium har sin hjemmehavn i Stavanger, og aksepterer Viseadmiral som styrer av sin virksomhet. Admiralitetets kollegium har ansvar for opptak av nye medlemmer og har rett til å avvise søknader om opptak i lauget. Avslagene skal være begrunnet og signert av Viseadmiralen. Et avslag kan ankes (1 - en - gang) til Admiralitetets daglige leder. Andre verv i Admiralitetets kollegium er:

- Viseadmiral: nesten sjef, og sånn er det med den saken, generelt sett. Dog tilføyes at Viseadmiral er enerådende under opptaksseremonier. Viseadmiral er også Havnesjef ACCL i sin hjemmehavn. Viseadmiral innehar særlig gode talebegavelser og håndterer både alvor og skjemt.

- Historiker: formidler historien om hovedpersonen, Cornelius Cruys, til alle som vil høre og til de som søker opptak og MÅ høre og som SKAL testes i opptaksprøve. Historiker skal også dokumentere laugets historie.

- Prelat: særlig ansvar for at et hvert arrangement gis den verdige og høytidlige ramme som kreves ved ACCL opptaks seremonier. Gi sjelesorg og veiledning til de som har fått avvist sin søknad, eller som ikke makter opptakskravet.

- Fogd: opprettholde ro og orden ved opptak av nye medlemmer, og alltid å bistå med å sette makt bak Viseadmiralens / laugets forordninger, herunder (om nødvendig) bortvise uinnvidde. Fogden skal også revidere regnskap fra Skattmester.

- Depotmester: forvalter uniformsreglement og ser til at uniform kun bæres av de som har rett til det. Depotmester sjekker den enkeltes antrekk i god tid før seremonier, og bistår med utbedringer, herunder etterfyllinger av (Forsvarets) sysaker.

- Poorter i særklasse: velges av Admiralitetets kollegium blant ACCL Havnesjefer eller en Poorter / Poorter i særklasse med særlig godt omdømme som har gjort landfall annet sted enn der Admiralitetets kollegium møtes. Poorter i særklasse er ansvarlig for å gi råd når Admiralitetets kollegium ber om det, eller selv gripe inn når det oppdages at Admiralitetets kollegium tenderer til sterkt fremskredet navlebeskuelse.
 
 
§ 9.
Havnesjef ACCL: har rang tilsvarende Viseadmiral og er den stedlige øverste representant for ACCL. Havnesjef organiserer selv den stedlige virksomhet, og utpeker folk til de verv som finnes hensiktsmessige. Virksomheten skal dog være innen rammene av ACCL vedtekter og må hankes inn dersom Admiralitetets daglige leder gir Havnesjef ordre om å justere kursen. 
 
 
§ 10.
Poorter i særklasse: er den tittel man oppnår etter 10 års sammenhengende medlemskap. Man kan også bli forfremmet til Poorter i særklasse. Dette forutsetter at vedkommende er blitt anbefalt av Admiralitetets kollegium eller en Havnesjef, og sanksjonert av Admiralitetets daglige leder.
 
 
§ 11.
Poorter ACCL: er den tittel man oppnår dersom man blir tatt opp i ACCL.  Dette er en forutsetning for å delta på CCL arrangementer, herunder generalforsamling, og for å kunne gå inn i vervene som er beskrevet over.
 
 
§ 12.
Den som søker opptak må gjøre følgende postulat til sitt:

”Jeg tror der er en god vilje og et ønske om fred hos folk flest, og fredsideen om samarbeid som et ideal er således noe jeg vil strebe mot i den overbevisning at det er det beste for frie menneskers muligheter og et godt liv”
 
 
§ 13.
 
Medlemmene tilrettelegger selv laugets aktiviteter. Man kan stå som direkte medlem eller velge å bli en del av ACCL losjer:


 
 
 
 
§ 14. 
Laugets midler fremskaffes fortrinnsvis gjennom medlemskap og kan suppleres ved egne aktiviteter.
 
 
§ 15.
Vedtektene kan endres på CCL generalforsamling, når 3/4 flertall av fremmøtte stemmeberettigede – i henhold til ACCL vedtekter – stemmer for. Forslag til vedtektsendringer skal vedlegges den offisielle dagsorden til ACCL generalforsamling. Forslaget skal, før det fremlegges, drøftes med laugets medlemmer. Admiralitetets daglige leder avlegger beretning på ACCL generalforsamling.
 
 
§ 16.
Laugets devise er: ”Tro på det frie menneskes muligheter”
 
 
§ 17.
Ved opphør av ACCL tilfaller samtlige midler* den internasjonale humanitære / bistandsorganisasjon som lauget beslutter.
*Rettighetene til laugets våpen og skjold fremgår av eget skriv i laugets arkiv.